Wydrukuj to Strona

STRONA GŁÓWNA

 

NOWE ROZDANIE POŻYCZEK UNIJNYCH W WOJ. WIELKOPOLSKIM!!!

Podstawowe warunki pożyczki:
1. Kwota jednostkowej pożyczki – do 500.000 zł.
2. Okres pożyczkowy: 60 miesięcy (5 lat) z możliwością 6 miesięcznej karencji w spłacie.
3. Oprocentowanie stałe od 1,23% w skali roku – pożyczki udzielane są na zasadzie pomocy de minimis.
4. Brak opłat dla funduszu za rozpatrzenie wniosku, udzielenie pożyczki i wcześniejszą spłatę.
5. W ramach pożyczki finansowane jest 90% celu pożyczki.

 

PRZEDSIĘBIORCO, JESTEŚ ZAINTERESOWANY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

———————————————————————————————————————————–

silvermoney pożyczka akademicka

Pożyczka dla Przedsiębiorczości Akademickiej.

Masz firmę? Chcesz ją rozwinąć, ale brak Ci środków?

Skorzystaj z preferencyjnej oferty w ramach inicjatywy przeznaczonej dla „Przedsiębiorczości Akademickiej”

Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw oraz celów gospodarczych przyczyniających się do rozwoju.

Kto może skorzystać z Pożyczki?
– Studenci (studia dzienne, zaoczne)
– Absolwenci ( do 48 miesięcy od ukończenia studiów)
– Doktoranci
– Pracownicy naukowi
– Słuchacze studiów podyplomowych i MBA

 

Oferta:
– Kwota maksymalna pożyczki 75.000,00zł
– Oprocentowanie w całym okresie spłaty 0,00%
– Okres spłaty pożyczki do 72 miesięcy ( 6 lat)
– Wkład własny 0 %
– Brak Prowizji za udzielenie pożyczki
– Okres karencji w spłacie – do 12 miesięcy

Możliwość realizacji własnych pomysłów oraz marzeń związanych z założeniem, a także prowadzeniem własnej firmy !!!

Pomagamy uzyskać finansowanie, doradzamy w kwestiach formalno-prawnych.

tel. 535 366 663, mail: silvermoney.szczecin@wp.pl

———————————————————————————————————————————–

KOLEJNE ROZDANIE FUNDUSZY UNIJNYCH

O pożyczkę może ubiegać się mikro, mały lub średni przedsiębiorca posiadający siedzibę lub główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej  na terenie Jednostki Samorządu Terytorialnego  (gminy) województwa zachodniopomorskiego, na której zamieszkuje do 20 tysięcy mieszkańców,  który spełnia kryteria określone w Załączniku I do rozporządzenia  Komisji (WE) Nr  1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, nie jest przedsiębiorcą zagrożonym w rozumieniu Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.) oraz znajdujący się we wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji;

I tak są to:

-   Osoby fizyczne prowadzące lub podejmujący działalność gospodarczą na własny rachunek;

-   Osoby prawne posiadające osobowość prawną;

-   Jednostki organizacyjne niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Nie posiadające zaległych zobowiązań w ZUS i US, posiadające odpowiedni  (według oceny Fundacji ) potencjał ekonomiczny i naukowy umożliwiający realizację celu pozyczki. Pożyczki nie mogą być przeznaczone na refinansowanie zadłużenia (spłatę innych pożyczek/kredytów), spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego instrumentu finansowego UE, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów UE a także źródeł pomocy krajowej i zagranicznej, gdy dotyczą tego samego celu wsparcia.

W przypadku udzielenia pożyczki osobie podejmującej działalność gospodarczą, w tym bezrobotnemu, umowa pożyczki będzie zawarta wyłącznie po zarejestrowaniu przez nią i podjęciu działalności gospodarczej zgodnie z przepisami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) oraz nadanym numerem REGON;

Na jaki cel mogą być udzielone pożyczki:

Pożyczka może zostać udzielona na realizację zadań inwestycyjnych, inwestycyjno-obrotowych lub tworzenie nowych miejsc pracy poprzez realizację zadań inwestycyjnych czy modernizacyjnych, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakupu wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty czy zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia oraz inne cele przyczyniające się do rozwoju MŚP, w tym cele obrotowe zgodnie z zapisami pkt. 3.2.6-3.2.8 zawartymi w Nocie wyjaśniającej w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 tj. COCOF 10-0014/05 z dnia 8 lutego 2012.

Inne cele gospodarcze związane z rozwojem MŚP, w tym cele obrotowe, nie mogą być określone procentowo do kwoty pożyczki. Cele te muszą być określone kwotowo z jednoczesnym wykazaniem, że są one bezpośrednio związane z realizacją zadań określonych w celach pożyczki. Kwota przeznaczona na te cele nie może przekroczyć 30 % wartości pożyczki. Fundacja zastrzega sobie jednocześnie prawo pomniejszenia kwoty przyznanej pożyczki na inne cele gospodarcze związane z rozwojem MŚP (w całości lub części),  gdy według oceny Fundacji nie zostanie wykazane to powiązanie.

Podstawowe warunki pożyczki:

 • Kwota jednostkowej pożyczki – do 300.000 zł.;
 • Okres pożyczkowy: 60 miesięcy (5 lat) z możliwością 6 miesięcznej karencji w spłacie;
 • Oprocentowanie stałe 0,00% w skali roku –  pożyczki udzielane są na zasadzie pomocy de minimis w zgodności z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE I 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 roku) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzielaniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP ( Dz. U. z 2014 r. poz. 59);
 • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku, udzielenie pożyczki i wcześniejszą spłatę;
 • W ramach pożyczki finansowane jest 100% celu pożyczki – nie jest wymagany wkład własny Pożyczkobiorcy;

Ostateczna decyzja o przyznaniu pożyczki zależna jest od oceny wniosku pożyczkowego przeprowadzonego przez Fundację i nie podlega odwołaniu. Powtórne aplikowanie o pożyczkę przez podmiot któremu odmówiono pożyczki możliwe jest po upływie 6 miesięcy.

 

———————————————————————————————————————————–

SYSTEM BUDOWANIA I UTRZYMYWANIA RELACJI Z KLIENTEM OPIERA SIĘ O 6 KROKÓW (W POZYSKIWANIU KAPITAŁU ZEWNĘTRZNEGO WYKORZYSTUJEMY SPRAWDZONY PROCES SZYBKO I SPRAWNIE PROWADZĄCY DO SUKCESU):

 

 1. SPOTKANIE: ZAPOZNANIE SIĘ Z PROFILEM DZIAŁALNOŚCI KLIENTA. OMÓWIENIE PLANOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA POD KĄTEM SPOSOBÓW JEGO FINANSOWANIA.
 2. WERYFIKACJA I DOPASOWANIE PROJEKTU: DOGŁĘBNA ANALIZA ZARÓWNO MOCNYCH, JAK I SŁABYCH STRON POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I OMÓWIENIE OPŁACALNOŚCI DANEGO ŹRÓDŁA DLA KLIENTA
 3. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI: DOKUMENTACJA WNIOSKU MUSI BYĆ ZGODNA Z WYTYCZNYMI FORMALNO-PRAWNYMI, WYMAGANIAMI PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE.
 4. REALIZACJA USŁUGI: USŁUGI DORADCZE NA KAŻDYM ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI OD WYBORU DOSTAWCY/KONTRAHENTA WSPÓŁREALIZUJĄCEGO PRZEDSIĘWZIĘCIE, PODPISYWANIE UMÓW, WYSTAWIANIE FAKTUR, PRZELEWÓW, AŻ PO ODBIÓR INWESTYCJI I PRZEDSTAWIENIE DOKUMENTACJI ROZLICZENIOWEJ DLA INSTYTUCJI FINANSOWEJ.
 1. ZAKOŃCZENIE PROJEKTU: WSPARCIE MERYTORYCZNE, SZKOLENIA W TRAKCIE KONTROLI INSTYTUCJI UDZIELAJĄCEJ FINANSOWANIA.
 2. STAŁA OBSŁUGA PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU: DOBIERANIE NAJKORZYSTNIEJSZYCH PRODUKTÓW FINANSOWYCH W PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, POSZUKIWANIE MOŻLIWYCH I DOFINANSOWAŃ KOLEJNYCH PROJEKTÓW, STAŁY PILOTAŻ I INFORMOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA O POJAWIAJĄCYCH SIĘ MOŻLIWOŚCIACH ROZWOJU.

Permalink do tego artykułu: http://silvermoney.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

silvermoney pożyczka akademicka

Pożyczka dla Przedsiębiorczości Akademickiej

  Pożyczka dla Przedsiębiorczości Akademickiej. Masz firmę? Chcesz ją rozwinąć, ale brak Ci środków? Skorzystaj z preferencyjnej oferty w ramach inicjatywy przeznaczonej dla „Przedsiębiorczości Akademickiej” Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw oraz celów gospodarczych przyczyniających się do rozwoju. Kto może skorzystać z Pożyczki? – Studenci (studia dzienne, zaoczne) – Absolwenci ( do 48 …

Czytaj więcej

NOWE POŻYCZKI UNIJNE

O pożyczkę może ubiegać się mikro, mały lub średni przedsiębiorca posiadający siedzibę lub główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej  na terenie Jednostki Samorządu Terytorialnego  (gminy) województwa zachodniopomorskiego, na której zamieszkuje do 20 tysięcy mieszkańców,  który spełnia kryteria określone w Załączniku I do rozporządzenia  Komisji (WE) Nr  1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. uznającego niektóre rodzaje …

Czytaj więcej