Pomocowe pożyczki ze środków publicznych dla firm dotkniętych kryzysem wywołanym covid-19

Najważniejsze założenia:

 • Finansowana kwota brutto wydatków maksymalnie do kwoty 15 mln zł
 • Brak wykluczenia branż
 • Brak minimalnego okresu prowadzenia działalności
 • Brak wkładu własnego
 • Dopuszczalna każda forma prawna prowadzonej działalności
 • Forma rozliczeń: KPiR, karta podatkowa, ryczałt, pełna księgowość
 • Możliwa karencja w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych od początku spłaty zobowiązania max 6m-cy
 • Możliwe wakacje kredytowe (Raz do roku, w pierwszym i drugim roku spłaty pożyczki) max 2 m-ce
 • Całość pożyczki trzeba rozliczyć w postaci udokumentowania wydatków w okresie 180 dni (w uzasadnionych przypadkach możliwe dodatkowe 180 dni)
 • Tymczasowa utrata płynności, na skutek COVID-19, nie może stanowić przeszkody w udzieleniu pożyczki
 • Możliwość rozliczenia pożyczki na podstawie dokumentów (nieopłaconych) wystawionych od 1.02.2020r.

Cel finansowania:

 • Pożyczka pomocowa może być przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej a w szczególności na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.:
 • Wynagrodzenia pracowników (w tym składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców
 • Zobowiązania publiczno-prawne
 • Spłatę zobowiązań handlowych, koszty użytkowania infrastruktury itp.
 • Zatowarowanie, półprodukty itp.
 • Wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa

Wykluczenia finansowania:

Wyłączeniu z finansowania w ramach Pożyczki pomocowej podlegają:

 • Finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • Prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 • Refinansowanie całości lub części wydatków, które zostały już poniesione (tj. opłacone);
 • Refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • Finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiące lokatę kapitału;
 • Finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • Finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • Finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
 • Finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 • Finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • Finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 • Finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 • Finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
 • Finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 • Finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Wnioskodawca musi spełniać poniższe wymogi:

 • Przed 31.12.2019 nie znajdował się w trudnej sytuacji, a obecnie:
  • znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19, lub
  • jest nią zagrożony.
 • Nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego;
 • Jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
 • Jest osobą fizyczną, osobą prawną, albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą na terenie określonym w pkt I;
 • Nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, w szczególności na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzenia wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, art. 9, ust. 1 pt. 2 a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

Zabezpieczenie pożyczki:

Pożyczki do 100 000 zł mogą być zabezpieczone tylko jednym zabezpieczeniem w formie weksla in blanco wystawionego przez przedsiębiorcę wraz z deklaracją wekslową (ostateczna decyzja odnośnie tego wymogu należy do instytucji finansującej).

W pożyczkach od 100 000 zł wymagane są dwa prawne zabezpieczenia w tym obligatoryjnie weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz drugie prawne zabezpieczenie zgodnie z decyzją instytucji finansującej. Ostateczna konstrukcja zabezpieczenia zależna jest od oceny ryzyka przez instytucję finansującą na podstawie przedstawionych zabezpieczeń np.:

 • Poręczenie przez osoby trzecie, w tym wekslowe,
 • Przewłaszczenie własności mienia zakupionego przez Wnioskodawcę lub innego jego mienia lub osoby trzeciej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej dot. mienia,
 • Zastaw rejestrowy,
 • Hipoteka,
 • Rygor poddania się egzekucji,
 • Cesja (przelew) wierzytelności przysługujących i wymagalnych Wnioskodawcy w okresie trwania Umowy Pożyczki,
 • Blokada środków na rachunku/ rachunkach bankowych Wnioskodawcy,
 • Inne zabezpieczenia majątkowe zaproponowane przez Wnioskodawcę.

Parametry produktowe pożyczki pomocowej we wszystkich województwach:

Kwota pożyczki 0 – 15 000 000 PLN
Okres kredytowania do 72 m-cy
Okres karencji w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych od dnia uruchomienia pożyczki* 6 m-cy
Wakacje kredytowe (Raz do roku, w pierwszym i drugim roku spłaty pożyczki)** 2 m-ce
Okres rozliczenia pożyczki 180 dni (w uzasadnionych przypadkach dodatkowe 180 dni)
Wkład własny 0 %
Oprocentowanie 0,00 %
Prowizja 0 %
Rodzaj oprocentowania stałe
Finansowane wydatki w kwocie brutto

*karencja rat kapitałowo-odsetkowych wydłuża okres spłaty pożyczki ale okres karencji + spłata pożyczki = max 72 m-ce **okres wakacji kredytowych