• mikropożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu:
  – wartość pożyczki na założenie działalności gospodarczej – max. 20 krotność przeciętnego wynagrodzenia (obecnie ok. 99 tys. zł.) – wartość pożyczki na utworzenie dodatkowego miejsca pracy – max. 20 tys. zł.
 • dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą bądź planujących utworzenie dodatkowego miejsca pracy
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,175% w skali roku

Cel finansowania:

 • wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej lub z utworzeniem dodatkowego miejsca pracy przez Ostatecznego Odbiorcę, który skorzystał z Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowanej w ramach Działania 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dla kogo?

 • Ostatecznymi Odbiorcami wsparcia w formie Jednostkowej Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  a) osoby w wieku 50 lat i więcej,
  b) kobiety,
  c) osoby z niepełnosprawnościami,
  d) osoby długotrwale bezrobotne,
  e) osoby o niskich kwalifikacjach.
  f) osoby młode w wieku 15-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin) z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP, które uzyskują wsparcie za pośrednictwem PUP.
 • Dodatkowo uczestnikami projektu mogą być również osoby w wieku 30 lat i więcej należące do następujących grup docelowych:
  a) imigranci oraz reemigranci,
  b) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
  c) osoby ubogie pracujące,
  d) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia,
  e) bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii uczestników wymienionych powyżej z zastrzeżeniem, że udział tej grupy wsparcia nie może przekroczyć 20% bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie
  f) z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz osoby które otrzymały środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS w ciągu ostatnich 3 lat przed przystąpieniem do projektu.
 • Wsparcie w formie Jednostkowej Mikropożyczki na utworzenie miejsca pracy mogą otrzymać wyłącznie osoby, które rozpoczęły prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w wyniku wcześniejszego skorzystania z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach przedmiotowego Instrumentu Finansowego
 • Okres spłaty:
  a) na rozpoczęcie działalności gospodarczej: do 84 miesięcy
  b) na utworzenie dodatkowego miejsca pracy: do 36 miesięcy
 • Karencja w spłacie:
  a) na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 12 miesięcy
  b) na utworzenie dodatkowego miejsca pracy: 6 miesięcy