• pożyczka w województwie zachodniopomorskim
  • o finansowaniu powyżej 500 tys. zł do 5 mln zł
  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w przypadku przedsięwzięć z obszaru działalności badawczo rozwojowej
  • oprocentowanie od 2,47% w skali roku lub od 1,87% w skali roku w przypadku przedsięwzięć z obszaru działalności badawczo rozwojowej

Cel finansowania:

Finansowane będą przedsięwzięcia Ostatecznego Odbiorcy przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego , w tym m.in.:

a) inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne,
b) kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.

c) przedsięwzięcia badawczo rozwojowe (B+R).

  • Okres spłaty: do 10 lat
  • Karencja w spłacie: 12 miesięcy