• pożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu od 500 tys. zł do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w przypadku przedsięwzięć z branży turystycznej
 • oprocentowanie od 1,87% w skali roku
 • Finansowane będą przedsięwzięcia Ostatecznego Odbiorcy przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 • Finansowanie przedsięwzięć branży turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem na:
  a) budowę i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk, związanej z rozwojem funkcji leczniczo – wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;
  b) budowę lub rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej, jako kompleksowa oferta usług turystycznych;
  c) wsparcie projektów w obszarze turystyki polegających na zwiększeniu jakości świadczonych usług i infrastruktury turystycznej;
  d) tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego;
  e) powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych;
  f) przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;
  g) produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności;
  h) budowę i rozbudowę obiektów noclegów
 • Okres spłaty: do 10 lat
 • Karencja w spłacie: 12 miesięcy