Jeremie2 to projekt realizowany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Łódzkiego, Mazowieckiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekt ten jest kontynuacją realizowanej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 inicjatywy JEREMIE.

Jeremie2 to zwrotna pomoc finansowa oferowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, ale również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-upom. Zaletą programu jest odejście od dotacyjnego modelu na rzecz uruchomienia odnawialnych instrumentów finansowych, w postaci pożyczek, poręczeń kredytów oraz wejść kapitałowych. Celem Jeremie2 jest zwiększenie aktywności inwestycyjnej łódzkich, mazowieckich, wielkopolskich oraz zachodniopomorskich przedsiębiorców, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku. Program ma stymulować zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz wdrażanie przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Jeremie2 to program realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, oparty na odnawialnym mechanizmie finansowym. Oznacza to, że raz wydatkowane środki wracają i ponownie są inwestowane. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie kapitału na inwestycje większej liczby firm z sektora MŚP, które nie mają dostępu do produktów oferowanych przez banki komercyjne, bo np. działają zbyt krótko na rynku i nie posiadają jeszcze historii kredytowej, czy zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Jeremie2 jest uzupełnieniem dostępnej na rynku oferty dla przedsiębiorców.

Kto może skorzystać z programu Jeremie2?

Jeremie2 ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które mają trudności z pozyskaniem kapitału na rozwój działalności gospodarczej. Program skierowany jest do

 • Przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich (wszystkie regiony)
 • Osób bezrobotnych (województwo łódzkie i zachodniopomorskie)
 • Przedsiębiorców w początkowej fazie rozwoju seed (województwo zachodniopomorskie) i start-up (wszystkie regiony)

Program ma pomóc przede wszystkim tym podmiotom, które:

 • planują założenie firmy albo prowadzą już działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego albo zachodniopomorskiego,
 • zatrudniają pomiędzy 1 a 250 pracowników,
 • mają obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln €,
 • nie posiadają wystarczających środków finansowych na rozwój firmy, historii kredytowej, ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Na jaką działalność Jeremie2?

Środki finansowe, jakie otrzyma firma w ramach oferowanych na rynku produktów Jeremie2 muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na:

 • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego – wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • unowocześnienie składników majątku trwałego – zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii,
 • informatyzację,
 • dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych,
 • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Wykluczenia w finansowaniu

Otrzymane środki finansowe nie mogą być przeznaczone na:

 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • finansowanie celów konsumpcyjnych,
 • spłatę pożyczek i kredytów,
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Region a koncentracja i produkty

Na podstawie dokonanej diagnozy społeczno-ekonomicznej każdego z czterech regionów, Samorządy Województw określiły cele generalne w kontekście zastosowania instrumentów finansowych w obszarze MŚP i dostosowały do tego odpowiednie produkty finansowe

Województwo łódzkie

Wsparcie koncentrować się będzie na wspomaganiu rozwoju przedsiębiorstw z sektora mikro-, małych i średnich. Instrumenty finansowe oferowane na terenie województwa łódzkiego będą przeznaczone na finansowanie niezbędnych przedsięwzięć planowanych przez podmioty mające trudności z pozyskaniem finansowania zewnętrznego z uwagi na brak zdolności kredytowej lub brak odpowiednich zabezpieczeń. Szeroka dostępność produktów ma na celu stworzenie efektu zachęty do podejmowania inicjatyw rozwojowych przedsiębiorstw i przyspieszenie rozwoju firm w regionie łódzkim. O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Preferowane będą firmy o dużym potencjale wzrostowym, lepiej zarządzane, bardziej efektywne. Dla tych właśnie przedsiębiorców wsparcie udzielane będzie głównie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Samorząd Województwa Łódzkiego przewidział również wsparcie dla osób po 29. roku życia, które są bezrobotne, bierne zawodowo, pozostające bez pracy i planujące rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Produkty oferowane przedsiębiorstwom z sektora mikro-, małych i średnich:

 • mikropożyczka inwestycyjno-obrotowa
 • pożyczka inwestycyjno-obrotowa
 • pożyczka inwestycyjna

Dla osób po 29 roku życia, pozostających bez pracy planowane jest wsparcie w postaci pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej. Dla osób, które podejmując działalność gospodarczą utworzą dodatkowe miejsca pracy, wsparcie będzie przyznane na preferencyjnych warunkach w formie zwiększonej kwoty finansowania lub obniżonego oprocentowania.Województwo mazowieckie

Wsparcie koncentrować się będzie na wspomaganiu rozwoju sektora MŚP przez wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług, w szczególności przez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań. Szczególnie promowane będą projekty z obszaru preferencji, tj. m.in. z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), ekologicznych procesów produkcyjnych, czy efektywnego wykorzystywania zasobów lub innych preferencji określonych po podpisaniu umów z pośrednikami finansowymi. Dzięki wsparciu inwestycyjnemu nastąpi wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, co da podstawy do trwałego rozwoju firm.

Produkty oferowane mazowieckim przedsiębiorcom w ramach programu Jeremie2:

 • pożyczka mała
 • pożyczka duża

 
Województwo wielkopolskie

Wsparcie koncentrować się będzie na wspomaganiu rozwoju sektora MŚP przez wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług, w szczególności przez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań. Preferowane będą projekty w szczególności wspierające innowacje wdrażane na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu. Stąd podstawowym kierunkiem realizowanego wsparcia będą w pierwszej kolejności inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny, umożliwiające wdrażanie innowacji.

Produkty oferowane przedsiębiorcom w ramach programu Jeremie2:

 • poręczenie
 • mikropożyczka
 • pożyczka 100-500 tyś zł
 • pożyczka 500 tyś zł – 2 mln zł

 
Województwo zachodniopomorskie

Wsparcie koncentrować się będzie na wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw z sektora mikro-, małych i średnich, ale również tych znajdujących się w początkowej fazie rozwoju (seed, startup). Instrumenty finansowe oferowane przedsiębiorcom mają w szczególności wspierać inwestycje, zarówno w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy, pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego chce wspierać również działalność badawczo-rozwojową (B+R) poprzez udostępnienie specjalnie dedykowanych produktów zarówno dla firm długo pozostających na rynku, jak i tych w początkowej fazie rozwoju. Finansowaniem objęte będą w szczególności badania przemysłowe i prace rozwojowe, wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, zakup wyników prac B+R i praw do własności intelektualnej oraz dostosowanie przedsiębiorstwa do ich wdrożenia. Możliwe będzie również finansowanie budowy, rozbudowy, przebudowy, zakupu wyposażenia laboratoriów lub działów B+R w przedsiębiorstwach. Z finansowania również będą mogły skorzystać szczególnie te firmy, które znajdują się w początkowej fazie rozwoju i które działają w obszarach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego (biogospodarka, działalność morks i logistyczna, sektor maszynowo-metalowy, usługi oparte na wiedzy, turystyka). Oprócz przedsiębiorców województwo zachodniopomorskie wspierać będzie również osoby bezrobotne, pozostające bez pracy, które ukończyły 29 rok życia. Celem zwiększenia liczby nowoutworzonych przedsiębiorstw oraz utworzonych nowych miejsc pracy w tych przedsiębiorstwach.

Produkty oferowane przedsiębiorcom z sektora mikro-, małych i średnich:

 • mikropożyczka
 • pożyczka obrotowo-inwestycyjna
 • pożyczka inwestycyjna
 • pożyczki na wdrożenie do praktyki gospodarczej wyników działalności badawczo-rozwojowych

Produkt oferowany przedsiębiorcom w początkowej fazie rozwoju (seed, startup):

 • wejście kapitałowe

Produkt oferowany osobom bezrobotnym, po 29 roku życia:

 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie nowego miejsca pracy w ramach założonej działalności